وب‌اسکان

سامانه مدیریت ساختمان

امور مالی مجتمع‌های چندمنظوره

روش محاسبه شارژ ساختمان

06 فروردین 1400

امور مالی مجتمع‌های چندمنظوره

شارژساختمان

08 فروردین 1400

امور مالی مجتمع‌های چندمنظوره

خزانه دارساختمان و مسئولیت امور مالی آپارتمان

08 فروردین 1400

امور مالی مجتمع‌های چندمنظوره

روش محاسبه شارژ ساختمان

08 فروردین 1400

امور مالی مجتمع‌های چندمنظوره

انواع روش های تعیین هزینه های ساختمان

08 فروردین 1400

امور مالی مجتمع‌های چندمنظوره

تقسیم هزینه قبوض مشترک بین واحد ها

06 مرداد 1399

امور مالی مجتمع‌های چندمنظوره

چگونه مدیر مالی ساختمان خود باشیم؟

23 بهمن 1398

امور مالی مجتمع‌های چندمنظوره

شارژ ساختمان و راهکار حقوقی وصول آن

23 بهمن 1398

امور مالی مجتمع‌های چندمنظوره

همه چیز را در مورد هزینه آسانسوربدانید

23 بهمن 1398