وب‌اسکان

سامانه مدیریت ساختمان

آخرین مطالب قوانین آپارتمان
قوانین عضویت در وب اسکان

مقررات عضویت در سامانه و نرم افزار شارژ و مدیریت ساختمانمسکونی تجاری اداری

ادامه مطلب
آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها با اصلاحات بعدی‌

قانون تملک آپارتمان ها از سوی وزارت راه و شهرسازی برای معرفی مالکیت قسمت های مختلف ساختمان و هم چنین بیان کردن قوانین مربوط به اداره امور ساختمان وضع گردیده است.

ادامه مطلب
قانون تملک آپارتمانها مصوب 1343.12.16

قانون تملک آپارتمان ها از سوی وزارت راه و شهرسازی برای معرفی مالکیت قسمت های مختلف ساختمان و هم چنین بیان کردن قوانین مربوط به اداره امور ساختمان وضع گردیده است.

ادامه مطلب
طرح دعوای مطالبه شارژ فقط توسط مدیرآپارتمان امکانپذیر است

دعوای مطالبه شارژ در آپارتمانی که دارای بیش از سه مالک می‌باشد توسط مدیر ساختمان به عمل می‌آید.

ادامه مطلب
در مورد اینکه چه موقع هزینه مشترک آپارتمان باید دریافت شود ، رای قانونی چیست؟

تکلیف ماده 10 قانون تملک آپارتمان‌ها راجع به پرداخت هزینه‌های مشترک، مخصوص هزینه‌های انجام شده نیست بلکه مخارج و تعمیراتی را که باید انجام شود را نیز در بر می‌گیرد

ادامه مطلب
طرح دعوای مطالبه شارژ فقط توسط مدیرآپارتمان امکانپذیر است

دعوای مطالبه شارژ در آپارتمانی که دارای بیش از سه مالک می‌باشد توسط مدیر ساختمان به عمل می‌آید.

ادامه مطلب