وب‌اسکان

سامانه مدیریت ساختمان

gavel
پرسش‌وپاسخ آپارتمان‌نشینی

طرح دعوای مطالبه شارژ فقط توسط مدیرآپارتمان امکانپذیر است
دعوای مطالبه شارژ در آپارتمانی که دارای بیش از سه مالک می‌باشد توسط مدیر ساختمان به عمل می‌آید.

دعوای مطالبه شارژ در آپارتمانی که دارای بیش از سه مالک می‌باشد توسط مدیر ساختمان به عمل می‌آید.